Matrifen®

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Matrifen®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Matrifen® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Forbudt
Særlige hensyn
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Graviditet: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Amning: Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Matrifen®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Matrifen® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.
Alkohol: Bør undgås.
Forbudt
Doping: Forbudt i konkurrencer.
Bloddonor: Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdo...
Trafik: Du må ikke køre bil.
Særlige hensyn
Bemærk der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel.

Matrifen® bruges mod

 

Matrifen® er et stærkt smertestillende middel.  

  

Matrifen® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter.  

 
Læs mere om:

Sådan tager du Matrifen®

Administration

Håndtering

Læs mere...

Dosering

Findes som depotplastre.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.   

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time. Plastret skiftes hvert 3. døgn (dvs. efter 72 timer). Dosis kan reguleres hvert 2.-3. døgn.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk:   

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)   

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning
Svimmelhed Hovedpine
Døsighed
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Hjertebanken, Hurtig puls
Mavesmerter Diarré, Mundtørhed
Kraftesløshed, Træthed
Overfølsomhed
Nedsat appetit
Muskelkramper
Rysten, Ændring i hudens følesans
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer Søvnløshed
Manglende vandladning
Åndenød
Rødme Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens
Forhøjet blodtryk, Væskeophobning i fx arme og ben
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Langsom puls
Uskarpt syn Små pupiller
Tarmslyng
Kuldefornemmelse
Influenzalignende symptomer
Reaktioner og ubehag på påføringsstedet
Kramper
Hukommelsesbesvær, Nedsat følesans
Opstemthed, Uro og rastløshed
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser
Nedsat vejrtrækning
Betændelse i huden, Hududslæt ved kontakt med midlet
Blåfarvning af huden, Lavt blodtryk
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Pauser i vejrtrækningen under søvn
Ikke kendt.
Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Abstinenser*, Tilvænning
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand
Øget følsomhed for smerter
Afhængighed af midlet**, Delirium - en tilstand med konfusion og påvirkning af syns- og høreindtryk

* Kan opstå hvis du pludselig afbryder behandlingen.  

**Alkoholmisbrug, tobaksrygning og psykisk sygdom (fx svær depression, angst og personlighedsforstyrrelser) eller samtidig brug af psykofarmaka (fx sovemedicin) kan øge risikoen for afhængighed. Rådføring med en misbrugsspecialist kan overvejes.   

Det skal du vide, når du tager Matrifen®

Hvornår må du ikke tage Matrifen®

Hvornår må du ikke tage Matrifen®

Bør ikke anvendes ved   

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • forstoppelse eller tarmslyng.
Særlige hensyn

Særlige hensyn

Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende vi...
 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge hudens optagelse af fentanyl fra plastret og give risiko for flere bivirkninger.
 • Forsigtighed ved forhøjet tryk i hjernen.
 • Bør undgås ved svær overfølsomhed for andre stærke smertestillende midler, som fx morfin.
 • Forsigtighed ved søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn). Dosis skal muligvis sænkes.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel:   

Der er set flere eksempler på:   

 • at man glemmer at fjerne det gamle plaster, før det nye sættes på. Så får borgeren en overdosering, da der stadig er medicin tilbage i plastret.
 • at plastret har siddet et sted, hvor patienten selv har kunne fjerne det - og i enkelte tilfælde tygget på det og dermed fået en overdosering.
 • at man har overset plastret og samtidig er begyndt at give medicinen som tabletter. Så får borgeren en overdosering.

Overdosering kan medføre nedsat vejrtrækning og i værste fald død.   

   

   

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min).   

   

Nedsat leverfunktion   

Forsigtighed ved dårligt fungerende lever.   

   

Anden medicin sammen med Matrifen®

Anden medicin sammen med Matrifen®

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidl...

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.   

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Matrifen®s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Matrifen®.
 • Visse epilepsimidler (bl.a. phenobarbital, gabapentin og pregabalin) kan øge Matrifen®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Matrifen®.
 • Matrifen® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.
Holdbarhed

Holdbarhed

Fentanyl er fordelt i en gel som en matrix bestående af dim...
 • Fentanyl er fordelt i en gel som en matrix bestående af dimeticon, dipropylenglycol og hydroxyethylcellulose.
 • Klæbemassen består af silikoneforbindelser.
 • Absorptionsareal henholdsvis 4,2 cm2, 8,4 cm2, 16,8 cm2, 25,2 cm2 og 33,6 cm2.
 • Plastrets yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Graviditet og fertilitet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Der er beg...
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte. I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.   

Læs mere om gravide og medicin   

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afv...
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med anvendelse under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.   

Trafik

Trafik

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvend...

Advarselstrekanten viser, at medicinen virker sløvende, og at den kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Hvis midlet påvirker din evne til at køre bil eller andet motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med promillekørsel og skal undgås. Hvis du er i behandling med dette middel, skal din læge vurdere, om du må køre bil, se mere i Vejledning om helbredskrav til kørekort.   

Alkohol: Alkohol bør undgås.Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Matrifen®. Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol? Den sløvende virkning af Matrifen® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.

Alkohol og Matrifen®

Alkohol bør undgås.   Du bør ikke drikke alk...

Alkohol bør undgås.   

Du bør ikke drikke alkohol, når du tager Matrifen®.
Hvad kan der ske, hvis jeg drikker alkohol?    

Den sløvende virkning af Matrifen® bliver forstærket og kan påvirke din vejrtrækning og bevidsthed.   

Bloddonor

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.
Forbudt

Doping

Brug af Matrifen® vil blive betragtet som doping i ko...

Brug af Matrifen® vil blive betragtet som doping i konkurrencer og er forbudt. Det aktive stof i Matrifen® må ikke kunne findes i din urin fra midnat før konkurrencen og til efter konkurrencen og en eventuel dopingprøve.    

  

Pillepas (Schengen-attest)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Dosering

Findes som depotplastre.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.  

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time. Plastret skiftes hvert 3. døgn (dvs. efter 72 timer). Dosis kan reguleres hvert 2.-3. døgn.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk:  

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Plastrenes yderside består af en vandtæt membran, som tillader badning.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Nedsat nyrefunktion
Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-50 ml/min)  

Sådan virker Matrifen®

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Fentanyl er et morfinlignende middel, som løbende frigives fra plastret i løbet af 3 døgn. Virkningen indtræder efter 12-24 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 22-25 timer efter fjernelse af plastret.

Matrifen® kan erstattes med

  

depotplastre 12 mikrogram/time
 
depotplastre 25 mikrogram/time
 
depotplastre 50 mikrogram/time
 
depotplastre 75 mikrogram/time
 
depotplastre 100 mikrogram/time
 

Foto og identifikation

Depotplastre  12 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 12 µg/hour
Farve: Transparent, Orange
Mål i mm: 24 x 18
Matrifen® depotplaster 12 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  25 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 25 µg/hour
Farve: Transparent, Rød
Mål i mm: 37 x 24,5
Matrifen® depotplaster 25 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  50 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 50 µg/hour
Farve: Transparent, Grøn
Mål i mm: 51 x 34
Matrifen® depotplaster 50 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  75 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 75 µg/hour
Farve: Transparent, Blå
Mål i mm: 61 x 42
Matrifen® depotplaster 75 mikg/time
 
 
 
 
 

Depotplastre  100 mikrogram/time

Præg:
matrifenᵀᴹ, Fentanyl, 100 µg/hour
Farve: Transparent, Grå
Mål i mm: 70 x 49
Matrifen® depotplaster 100 mikg/time
 
 
 
 
 

Priser, pakninger og tilskud

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 12 mikrogram/time 4 stk. 136,25
Recept depotplastre 12 mikrogram/time 8 stk. 165,00
Recept depotplastre 12 mikrogram/time 16 stk. 149,00
Recept depotplastre 25 mikrogram/time 4 stk. 190,40
Recept depotplastre 25 mikrogram/time 8 stk. 283,85
Recept depotplastre 25 mikrogram/time 16 stk. 406,45
Recept depotplastre 50 mikrogram/time 4 stk. 540,15
Recept depotplastre 50 mikrogram/time 8 stk. 408,00
Recept depotplastre 50 mikrogram/time 16 stk. 313,20
Recept depotplastre 75 mikrogram/time 8 stk. 484,10
Recept depotplastre 75 mikrogram/time 16 stk. 454,70
Recept depotplastre 100 mikrogram/time 8 stk. 576,20
Recept depotplastre 100 mikrogram/time 16 stk. 496,10
 
Matrifen® markedsføres af: Takeda Pharma
 
 
 

Revisionsdato

11.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne. Indholdet på Medicin.dk – Borger kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel, (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...