Redaktionelle principper på medicin.dk - borger

Revisionsdato: 19.01.2021

Redaktionelle retningslinjer
Formålet med medicin.dk - borger er at give brugeren en kort overskuelig beskrivelse af alle markedsførte lægemidler i Danmark. Desuden beskrives de mest almindelige sygdomme, som behandles med medicin, og en række almindelige undersøgelsesmetoder. 

 

Sådan udarbejdes præparatbeskrivelserne 

Præparatbeskrivelser udarbejdes og ajourføres af redaktionssekretariatet. Når et nyt lægemiddel kommer på markedet i Danmark, dvs. det optages i Lægemiddelstyrelsens "Medicinpriser", vil der med det samme ligge en kort beskrivelse af lægemidlet på medicin.dk.  

 

Når den nye præparatbeskrivelse efter 2-4 uger er endeligt udarbejdet til medicin.dk - professionel, oversættes teksten til medicin.dk - borger efter fastlagte retningslinjer. Beskrivelsernes endelige udformning godkendes af ansvarshavende redaktør, Henrik Friis.  

 

Hver 14. dag opdateres informationer om priser og pakninger i takt med Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk. 

Præparatbeskrivelser revideres derudover årligt og i takt med de ændringer, der sker på medicin.dk - professionel. Da præparatbeskrivelserne på medicin.dk ikke kun udarbejdes efter det myndighedsgodkendte produktresume, men også efter klinisk erfaring, er der ikke altid fuld overensstemmelse mellem oplysninger i medicin.dk og de indlægssedler, der er godkendt af myndighederne. Erfaringsmæssigt ved vi, at det kan give anledning til usikkerhed, især ved information i forbindelse med graviditet og amning. Hvis teksten i medicin.dk afviger fra indlægssedlen, vil teksten derfor være tilføjet sætningen:  

Der er forskel mellem anbefalingerne i medicin.dk og indlægssedlen. På det indsatte link kan man få mere at vide om baggrunden for afvigelserne.  

 

Informationer i præparatbeskrivelserne på medicin.dk - professionel oversættes til medicin.dk - borger med en række undtagelser: 

  • Dosering af lægemidler, som udelukkende anvendes på sygehuse, håndteres af specialuddannet personale, og hvor dosis udregnes til den enkelte patient (fx cytostatika).
  • Visse bivirkninger, som udelukkende kan ses i blodprøver, ekg eller test, og som ikke umiddelbart kan mærkes af patienten.
  • Særlige advarsler og tilstande, hvor lægemidlet ikke må anvendes, og som udelukkende er møntet på sygehuspersonale.
  • Brug af anden medicin, hvor denne er injektionsvæsker eller infusionsvæsker og udelukkende til brug på sygehuse.
  • Oplysninger til sygehuspersonale om håndtering og opblanding af lægemidler.
  • Ved graviditet og amning er detaljerede oplysninger kun medtaget ved kategorien "Må kun anvendes under visse forudsætninger".
  • Varenumre og pris pr. DDD.
  • Patientsikkerhed i forbindelse med personalets håndtering af medicin.
  • Forgiftning.

 

Læs mere her om, hvad en præparatbeskrivelse indeholder

 

Sådan udarbejdes øvrige tekster på medicin.dk - borger 

Redaktionen udvælger hvilke emner, der skal beskrives. Sygdomsbeskrivelser og undersøgelsesmetoder udarbejdes af en række lægefaglige specialister på baggrund af deres kliniske erfaring. Så vidt det er muligt, er det samme forfatter, der skriver behandlingsvejledninger til medicin.dk - professionel, som beskriver sygdomme og behandling på medicin.dk - borger.  

 

Artikler, nyheder og baggrundsinformation om medicin udarbejdes primært af redaktionen og redaktionssekretariatet. Disse ensretter desuden ordlyden af teksterne i medicin.dk - borger, så informationen er sammenhængende og ensartet. Sygdomsbeskrivelser, undersøgelsesmetoder, artikler og baggrundsinformation opdateres ca. hvert andet år.  

 

Redaktionen forsøger at bruge et sprog, som forstås af personer med ingen eller kortvarig uddannelse inden for sundhedsområdet. Der søges en forenkling ved komplicerede begreber og udredninger. Nye ord og begreber, som vinder indpas i det danske sprog, indføres i medicin.dk i takt hermed. 

 

Læs mere om medicin.dk - borger