Leukæmi

Revideret: 24.09.2018

Hvad er Leukæmi?

Hvide blodlegemer kan opdeles i to celletyper, alt efter om de er i stand til at bekæmpe bakterier og svampe (myeloid) eller bekæmpe virus og danne antistoffer (lymfoid). 

Produktion af blodlegemer, herunder hvide blodlegemer, finder sted i knoglemarven. Ved sygdommen leukæmi (kræft i blodet) er der opstået skade på generne i knoglemarvens tidlige forstadie-celler, som fører til en ukontrolleret produktion af umodne hvide blodlegemer og samtidig fortrænges den normale knoglemarvsfunktion.
 

Afhængig af celletype, modningsgrad og delingshastighed inddeles leukæmier i fire hovedtyper: 

 • Akut Myeloid Leukæmi (AML)
 • Akut Lymfatisk Leukæmi (ALL)
 • Kronisk Myeloid Leukæmi (CML)
 • Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)

  

Læs også artiklen Generelt om kræft

Symptomer

Når antallet af ondartede hvide blodlegemer øges i knoglemarven og i blodet, fortrænges de normale hvide blodlegemer, blodplader og røde blodlegemer. Symptomerne vil derfor hyppigt være øget tendens til infektioner, blødninger, fx fra tandkød, blå mærker, små punktformige hudblødninger, og symptomer på blodmangel, dvs. træthed, bleghed, svimmelhed og åndenød. Symptomerne er mest udtalte og opstår hurtigt efter få dage eller uger ved de akutte leukæmier. Ved de kroniske leukæmier opstår symptomerne derimod over en længere periode, dvs. efter måneder eller år. 

Hvordan forløber sygdommen?

Akutte leukæmier er livstruende sygdomme, som kan medføre døden inden for få måneder, hvis de ikke bliver behandlet. Kroniske leukæmier forløber over en årrække og opdages ofte tilfældigt ved en rutineblodprøve. 

Hvem får sygdommen?

Leukæmi er en sjælden sygdom. I Danmark ses i alt ca. 700 nye tilfælde om året. Heraf er ca. 40-50 tilfælde hos børn.  

 

Børn får typisk akut leukæmi af lymfoid type, som er den mest almindelige kræftform hos børn. De kan også få akut myeloid leukæmi, men mindre hyppigt. 

 

Voksne kan få både akutte og kroniske leukæmier. Den hyppigste type hos voksne er kronisk lymfatisk leukæmi, hvor der er ca. 400 nye tilfælde i Danmark om året, efterfulgt af akut myeloid leukæmi med ca. 160 tilfælde. Hos voksne stiger hyppigheden af leukæmi med alderen. 

Hvad er årsagen til leukæmi?

Årsagen til leukæmi er oftest ukendt, men leukæmi kan opstå efter radioaktiv bestråling og efter behandling med store doser kemoterapi (celledræbende midler). 

Undersøgelser ved leukæmi

Hvis en blodprøve giver mistanke om leukæmi, skal du have foretaget en knoglemarvsundersøgelse for at få stillet diagnosen. 

Desuden en undersøgelse af din rygmarvsvæske for at se, om sygdommen har bredt sig. 

Specielle forhold hos børn

Hos børn vil man oftest vælge at foretage knoglemarvsundersøgelsen i fuld bedøvelse. Virusinfektioner (bl.a. kyssesyge) kan i visse tilfælde ligne leukæmi. Ved specialundersøgelser af de hvide blodlegemer kan man finde ud af, hvad barnet fejler. 

Behandling af leukæmi

Den præcise behandling af leukæmi afhænger af typen af leukæmi. Ofte indgår kemoterapi, som er en behandling med celledræbende midler. Kemoterapi gives ofte i kure, hvor man får medicin hver dag i flere dage, efterfulgt af en periode, hvor man ikke får medicin. Nogle celledræbende midler kan gives som tabletter, mens andre skal indsprøjtes i en blodåre. 

 

 • Kemoterapi dræber celler, der deler sig hurtigt, herunder leukæmiceller, men også hårceller, normale knoglemarvsceller, kønsceller og slimhindeceller.
 • Kemoterapi giver derfor bivirkninger i form af hårtab, sterilitet, slimhindeirritation og øget tendens til infektioner.
 • Kemoterapi i tabletform virker generelt svagere end de stoffer, der er beregnet til indsprøjtning, men principielt er virkningen den samme. Hvis der gives store doser, kan bivirkningerne blive alvorlige.


Akut Myeloid Leukæmi (AML)
Ved denne type leukæmi gives kemoterapi i kure af tre til syv dages varighed som indsprøjtning i en blodåre.  

Der er tale om intensiv kemoterapi, hvorfor der ofte er en del bivirkninger bl.a. kvalme, hårtab og specielt hæmning af den normale knoglemarvsfunktion.  

 

Til nogle patienter anvendes i kombination med kemoterapi en behandling, som er mere specifikt rettet mod de ondartede celler. Det kan være antistofbehandling, som er rettet mod et specifikt protein på de ondartede cellers overflader eller enzymhæmmere rettet mod specifikke ændringer i signaleringsvejene inde i de ondartede celler. 

 

Behandlingen foregår under indlæggelse på hospital, da der ofte støder komplikationer til, fx infektioner, blodmangel og blødningstendens, hvor der er behov for behandling med antibiotika, blod- og blodpladetransfusioner og anden understøttende behandling. 

Når antallet af normale celler er vokset til normalt niveau i knoglemarven, gives endnu en eller flere kure med det formål at udrydde alle leukæmicellerne. 

 

Hvis der ved laboratorieundersøgelser af leukæmicellerne er konstateret særlige risikofaktorer (specielle kromosomforandringer), kan behandlingen afsluttes med en knoglemarvstransplantation, der erstatter patientens knoglemarv med ny knoglemarv fra en rask donor.  

 

En sjælden undertype af AML, hvor der er ombytning af dele af kromosom 15 og 17 i de ondartede celler, behandles med A-vitamin og arsenik.

Akut Lymfatisk Leukæmi (ALL)
Denne type leukæmi behandles som beskrevet under AML. Valget af stoffer er dog forskelligt, bl.a. indgår binyrebarkhormon (prednisolon) som en væsentlig del af behandlingen. Da ALL har tilbøjelighed til at sprede sig til hjerne og rygmarvsvæske, gives også små doser kemoterapi ind i rygmarvsvæsken.

Kronisk Myeloid Leukæmi (CML)
Til behandling af denne type leukæmi anvendes de enzymhæmmere, som kaldes proteinkinasehæmmere. Leukæmicellerne indeholder et protein (enzym), der er et resultat af ombytning af dele af kromosom 9 og 22. Det er det protein, som er ansvarlig for, at leukæmicellerne deler sig uhæmmet og overlever. De proteinkinasehæmmere, som anvendes ved CML, er rettet mod netop det protein.  

 

Behandlingen gives som tabletter, og der er oftest ingen eller kun få bivirkninger. Det kan være væskeophobning eller almen symptomer som hovedpine, træthed, kvalme og muskelkramper. Der kan også opstå påvirkning af den raske knoglemarvsfunktion, så produktionen af røde blodlegemer, blodplader og hvideblodlegemer hæmmes. Hvis en type proteinkinasehæmmer er forbundet med for mange bivirkninger eller ikke virker på CML sygdommen, skiftes der oftest til en anden type proteinkinasehæmmer.  

 

I tilfælde hvor ingen af proteinkinasehæmmerne kan fjerne og/eller kontrollere CML, vil der være risiko for, at sygdommen over tid kan ændre karakter til en akut leukæmi, som er svær at behandle (blastkrise). I sådanne tilfælde er den eneste behandling, der til dato har vist sig at kunne helbrede CML og dermed hindre blastkrisen, en knoglemarvstransplantation fra en rask donor.

Kronisk Lymfatisk Leukæmi (CLL)
I tilfælde, hvor der kun er et beskedent og stabilt antal leukæmiceller i blod og marv, er behandling ikke nødvendig. Hvis leukæmien viser tegn til at fortrænge den normale knoglemarv eller giver generelle symptomer i form af vægttab, nattesved eller hudkløe, startes medicinsk behandling med kemoterapi og antistofbehandling rettet mod de ondartede eller. Kemoterapien gives ofte som tabletter, men også nogle gange som indsprøjtning i en blodåre. 

 

Andre behandlingsmuligheder er enzymhæmmere rettet mod signaleringsvejene inde i de syge celler, hvoraf der findes flere typer. Den behandling gives som tabletter. 

 

I meget sjældne tilfælde er CLL-typen så aggressiv, at der må behandles med en knoglemarvstransplantation, der erstatter patientens knoglemarv med ny knoglemarv fra en rask donor. 

 

Du kan få mere information om din sygdom ved Kræftens Bekæmpelse

Lægemidler

Celledræbende midler

Der findes flere slags celledræbende midler, der hver på sin måde indvirker på kræftcellernes livscyklus. Stofferne inddeles i en række undergrupper, alt efter hvad de indeholder, og hvordan de virker: 

 

Celledræbende midler (cytostatika): 

 • Alkylerende midler
 • Antimetabolitter
 • Antimitotika
 • Topoisomerasehæmmere

Fælles for kemoterapi (behandling med cytostatika) er, at de celledræbende midler i starten af behandlingen virker hæmmende på cellernes evne til at dele sig. På længere sigt virker midlerne celledræbende. Normale celler og kræftceller har de samme mekanismer ved celledeling. Derfor rammer kemoterapi også normale cellers delingsproces og især de celler, der deler sig hurtigt, fx hårceller, slimhindeceller og blodceller. Ved at give kemoterapi i kure (serier) - normalt med 1-3 ugers mellemrum - opnår man, at kroppens normale celler kan nå at komme sig. Kræftceller har sværere ved at komme sig igen. Resultatet er, at antallet af kræftceller falder efter hver behandlingsserie, mens kroppens normale celler bliver gendannet. 

 

Håndtering af cytostatika - forholdsregler for plejepersonale 

Kemoterapi bliver primært nedbrudt i leveren eller udskilles med urin og afføring. Størstedelen bliver udskilt i løbet af de første par døgn. Sygehuspersonalet, hjemmeplejen og andre, der tager sig af patienter i kemoterapi, skal beskytte sig ved at bruge kittel og gummihandsker. Det skal sikre, at de ikke løber nogen helbredsmæssig risiko ved at arbejde i mange år med kemoterapi. Der er ingen risiko for pårørende, som kun er i nærheden af disse stoffer i kort tid. Men en god hygiejne er vigtig, både for patienten og for de pårørende. Det gælder både den personlige hygiejne og vask af tøj, linned og toilet.
Arbejdstilsynets vejledning orienterer om risiko ved arbejde med cytostatika og visse andre lægemidler i forbindelse med pleje og behandling. 

Alkylerende midler mod leukæmi
Antimetabolitter mod leukæmi
Antimitotika mod leukæmi
Virksomme stoffer Præparater
Topoisomerasehæmmere mod leukæmi
Andre midler mod leukæmi

Immunterapi

Ved immunterapi aktiveres kroppens eget immunforsvar, så det bliver i stand til bedre at angribe kræftcellerne. Samtidig kan visse former for immunterapi svække kræftcellernes evne til at forsvare sig mod kroppens immunforsvar. 

Antistoffer mod leukæmi
Enzymhæmmere mod leukæmi
Biologiske cytoregulatorer mod leukæmi

Interferoner er en gruppe af proteiner, som dannes af de hvide blodlegemer ved infektioner og påvirkning af specielle antigener. Interferoner griber ind i kontrollen og delingshastigheden af immunsystemets celler, herunder hvide blodlegemer.
Hvordan interferoner hæmmer cellevækst, er ikke klarlagt.  

Præparatet Kymriah er en helt særlig form for immunterapi, hvor man indsætter et bestemt gen i patientens egne hvide blodlegemer. Herved bliver de hvide blodlegemer i stand til at finde og ødelægge kræftcellerne i kroppen. 

Virksomme stoffer Præparater

Forfattere

Gitte Olesen (Forfatter)