Polyacryl- og polyvinylacetatforbindelser

Følgende præparater indeholder Polyacryl- og polyvinylacetatforbindelser:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde Polyacryl- og polyvinylacetatforbindelser. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.