α,α-trehalosedihydrat

Følgende præparater indeholder α,α-trehalosedihydrat:

Præparater, der ikke fremgår af listen, kan indeholde α,α-trehalosedihydrat. Tjek derfor præparatets indlægsseddel.
Præparat Medicinvirksomhed
Herceptin® Roche
Mabthera® Roche